SN1 through SN12:  3 1/2″ x 4″ 18m;      SN1-L through SN12-L:  5″ x 5 1/2″